Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας skouras-languages.gr, πλην πνευματικών δικαιωμάτων και κατατεθειμένων σημάτων τρίτων, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ και διατίθενται στους επισκέπτες και χρήστες για προσωπική και μόνο χρήση.  Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη.  Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί το περιεχόμενο και δρα αυτοβούλως, αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης της εταιρείας Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ.

Στην ιστοσελίδα καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων της. Εντούτοις, η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

Η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη διαθεσιμότητά της ιστοσελίδας, για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών της ή του περιεχομένου της, ούτε για την απουσία «ιών» ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το skouras-languages.gr, είτε για κάποιο άλλο site/server δια του οποίου λαμβάνει το περιεχόμενό του.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη / χρήστη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, η παραβίαση του ελληνικού, διεθνούς ή κοινοτικού δικαίου και του Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (netiquette).  Η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη / χρήστη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψης της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Η εταιρεία Βασίλειος και Δημήτριος Σκούρας ΟΕ δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες των εξωτερικών κόμβων καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου στους οποίους επιλέγει να «μεταφέρεται» ο επισκέπτης/χρήστης μέσω συνδέσμου.

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.