Τα βασικά χαρακτηριστικά της διδακτικής μεθόδου που χρησιμοποιούμε σε όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα είναι:

  • Ουσιαστική συνεργασία και επικοινωνία με το σπίτι, τόσο προφορικά όσο και μέσα από τις εκθέσεις αξιολόγησης των μαθητών (τριμηνιαίες στις μικρές τάξεις, διμηνιαίες στα μεγαλύτερα επίπεδα)
  • Χρήση σύγχρονων διδακτικών βιβλίων, τα οποία ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες απόψεις για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών, είναι κατάλληλα για κάθε ηλικία και το περιεχόμενό τους είναι ενημερωμένο και ανανεωμένο
  • Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, που ενισχύουν τα βιβλία και βοηθούν στην καλύτερη ευφράδεια, προφορά, κατανόηση.
  • Χρήση της γλώσσας για επικοινωνία μέσα στην τάξη, ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη εξοικείωση
  • Συχνά επαναληπτικά τεστ προόδου, ώστε να δίδεται η ευκαιρία και το κίνητρο στους μαθητές να επαναλαμβάνουν και να εδραιώνουν τις γνώσεις τους
  • Πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση μέσα στην τάξη, για όλους τους μαθητές, τόσο στα προφορικά όσο και στα γραπτά
  • Ιδανικός αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα.  Όσο μικρός χρειάζεται ώστε ο δάσκαλος να έχει προσωπική εποπτεία του κάθε ενός μαθητή αλλά και να δίνεται σε όλους η ευκαιρία να μιλήσουν και να εξασκηθούν.  Ταυτόχρονα όμως ο αριθμός των μαθητών είναι τέτοιος ώστε να δημιουργείται μία ομάδα, με όλα τα οφέλη που αυτό έχει στην πρόοδο.
  • Έμφαση στη δομή της γλώσσας (γραμματική και λεξιλόγιο) αλλά και στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά).  Για να έχουμε μία ολοκληρωμένη γνώση της γλώσσας αλλά και την ικανότητα να την χρησιμοποιούμε σε όποια περίπτωση τη χρειαστούμε.